Všeobecné obchodní podmínky

Hotel Garni

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.

  1. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ V HOTELU GARNI

Objednat pobyt v zařízení HOTEL GARNI lze jenom písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách.

Objednat pobyt v zařízení HOTEL GARNI lze i telefonicky.

Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení HOTEL GARNIRI.

Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek.

On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

  1. ZÁVAZNÁ REZERVACE

Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.

Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 30 až 100 % celkové ceny.

Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:

při zrušení rezervace více než 21 dní předem - 0

v období 14-20 dní předem 25 % zálohy

v období 6-13 dní předem 50 % zálohy

v období 1-5 dní předem 75 % zálohy

v den nástupu 100 % zálohy

Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu pobytu může klient uhradit v recepci zařízení HOTEL GARNI při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. HOTEL GARNI přijímá nejvíce rozšířené typy kreditních karet.

Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto vybraného hotelu HOTEL GARNI. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu. Cenu pobytu je možno uhradit poštovní poukázkou, kterou klient obdrží na vyžádání s potvrzovacím dopisem.

V cenách je zahrnut poplatek městu, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.

Při platbě pobytu, zarezervovaného prostřednictvím on-line rezervace je třeba postupovat následovně: jako garanci on-line rezervace je třeba uvést číslo kreditní karty nebo zvolit formu bankovního převodu. Údaje o kreditní kartě jsou dostupné pouze hotelu, ve kterém si klient rezervuje pokoj a karta bude použita k předautorizaci. V případě využití formy bankovního převodu klient obdrží "zálohový list" na 50% ceny pobytu, jehož splatnost je 3 dny. (V případě, že bude klient převádět částku na účet pomocí poštovní poukázky, pak může být částka připsána na účet až za 5 dní.)

Platbu za ubytování lze provést dle dohody i proforma fakturou, následně po ukončení ubytování konečnou fakturou.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (hotelový řád).

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty

Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný.Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY

1 den před příjezdem při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného pobytu první noci.

  1. ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Nabízené služby a ceny v zařízeních HOTEL GARNI se mohou v průběhu roku měnit dle jednotlivých akcí jako jsou hudební festivaly, mistrovství světa apod. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb a cen.

Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2024. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.

GARNI hotel v Ostravě hodnocení